Ενημέρωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ημ/νία δημοσίευσης: 25/8/2022

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη τίτλου σπουδών Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά Σοβαρών Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας», μετά από κύκλο σπουδών 3 εξαμήνων, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτική άσκηση, με συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Το πρόγραμμα σπουδών στα εξάμηνα έχει ως ακολούθως: /articlefiles/Προκήρυξη Ακ. Έτους 2022-2023.pdf