Ο Σύλλογος

Προφίλ

Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου ιδρύθηκε το 1987 και αναγνωρίστηκε ως Σωματείο Επιστημονικό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την υπ' αριθμ. 539/1988 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Τα πρώτα έτη λειτουργίας του, την Διοίκηση του Συλλόγου ανέλαβε Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που αποτελούσαν οι κ.κ.: Ε. Κέκελα, Α. Κουρή, Χ. Κώνστα, Α. Παπαδάκη, Σ. Τσαλόγλου.

Σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. απαρτίζεται από επτά (7) μέλη, που εκλέγονται ανά τριετία με ψηφοφορία. Επίσης, ανά τριετία εκλέγεται τριμελής (3) Εξελεγκτική Επιτροπή αρμόδια για τον έλεγχο των οικονομικών του Συλλόγου.

Ο ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. απαριθμεί 1200 μέλη που υποστηρίζουν την αποστολή του και τους στόχους του σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά, έκτακτα και επίτιμα.

Ο ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής δεκαπέντε (15) επιτυχημένα Πανελλήνια Συνέδρια, που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των δέκα (10) μεγαλύτερων συνεδρίων της χώρας μας σε ότι αφορά τον αριθμό των συνέδρων, των χορηγών και του επιστημονικού κύρους.

Επίσης, στο ενεργητικό του ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. περιλαμβάνεται και η πραγματοποίηση : δέκα (10) Νοσηλευτικές Ημερίδες σε πόλεις της περιφέρειας και τρία (3) Νοσηλευτικά Σεμινάρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η Έδρα του ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. βρίσκεται στην Αθήνα στην οδό Μεσογείων 83, Αμπελόκηποι σε ιδιόκτητο γραφείο.

Ο ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. εκδίδει ανά τετράμηνο επιστημονικό περιοδικό με τίτλο «ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ».

ΣΚΟΠΟΙ ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.

  • Η προώθηση, ανάπτυξη και διατήρηση υψηλού επιπέδου Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής Φροντίδας.
  • Η κατοχύρωση του τίτλου και του έργου των Νοσηλευτών Περιεγχειρητικής Φροντίδας και η επαγγελματική τους αναβάθμιση.
  • Η εκπροσώπηση στα κέντρα λήψης αποφάσεων, για την καθιέρωση ειδικότητας Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής.
  • Ο καθορισμός ειδικών κριτηρίων, για την άσκηση των καθηκόντων των Νοσηλευτών Περιεγχειρητικής Φροντίδας σε ανάλογα δεοντολογικά πλαίσια εργασίας.
  • Η εκπροσώπηση σε Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια και η συμμετοχή, συνεργασία με αρμόδιους φορείς, για την αναβάθμιση της Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής.
  • Η καθιέρωση προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
  • Η συγκέντρωση και συνένωση όλων των Νοσηλευτών Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής με σκοπό την επίλυση προβλημάτων του κλάδου και τη συναδελφική αλληλεγγύη μακριά από πολιτικές επιρροές και ανταγωνισμούς.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.

Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτριών/των Χειρουργείου, αποτελεί Επιστημονικό Σωματείο των Νοσηλευτών που συνδέονται με την παροχή Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής Φροντίδας.

O ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. πιστεύει ότι οι Περιεγχειρητικοί Νοσηλευτές πρέπει να διαθέτουν ΓΝΩΣΗ, ΚΡΙΣΗ και ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ με βάση τις αρχές της σύγχρονης Νοσηλευτικής Επιστήμης.

Η εκπαίδευση αποτελεί συνεχή διαδικασία και υποχρέωση των Νοσηλευτών, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα στις παρεχόμενες Υπηρεσίες Υγείας.

Ο ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ. φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διασφάλιση της ποιότητας, που αφορά τη λήψη αποφάσεων κατά την παροχή Περιεγχειρητικών Υπηρεσιών, στον Ελληνικό και Διεθνή χώρο.